JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina s mogućom odgodom plaćanja

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 18 kolovoza, 2014 11:13

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina s mogućom odgodom plaćanja

Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (‘Narodne novine’ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 12. Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju nekretninama (‘Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Klasa: 944-18/14-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-14-1. od dana 11. srpnja 2014. Načelnik Općine Primošten raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina s mogućom odgodom plaćanja

 

I.Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnina koje su stvarno vlasništvo Općine Primošten, označenih kao:

–  čest. zem.2189/1 u površini  cca od 5197m2,

–  čest. zem 19657/3 u površini  cca od 536m2,

–  čest. zem 2189/2 u površini  cca od 348m2,

–  čest. zem 2423/7 u površini  cca od 690m2,  sve k.o. Primošten, točno određenih na terenu                  i smještenih  kod Aurore, za koje je u tijeku parcelacija kojom će naprijed pobrojane  nekretnine objediniti u jednu nekretninu s dodijeljenim novim podbrojem ukupne površine cca od 6771 m2, sve sukladno parcelacijskom elaboratu ovlaštenog inženjera geodezije

kojim će se potvrditi  stvarna površina novoformirane nekretnine.

II. Početna cijena novoformirane predmetne nekretnine iz toč. 1. iznosi 920,00 kuna (slovima: devetstodvadesetkuna) po m2, sve sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka

za građevinu Matka Drinković dipl. ing.građ. od dana 07.lipnja 2014. godine.

IIINamjena  nekretnine je stambeno poslovna  budući je ista sukladno PPUO Primošten smještena u mješovitoj istoimenoj zoni.

IV. Sadržaj ponude:

1. Ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

2. preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u Sudski ili obrtni registar

3. dokaz o plaćenoj jamčevini,

4.visina ponuđene cijene za m² te ukupna cijena,

5. način plaćanja  / a)odjednom; b) u obrocima po prijedlogu ponuditelja ili c)s mogućom odgodom plaćanja  na rok po prijedlogu ponuditelja/,

6. opis ulaganja Investitora

7.Izjava  ovjerena kod Javnog bilježnika  kao obavezni sastavni dio ponude kojom Ponuditelj

  iskazuje i potvrđuje ozbiljnu namjeru ulaganja  u sadržaj na nekretnini koju je voljan kupiti,

  sukladno uvjetima ovog natječaja, na način da kao Investitor preuzima na sebe obvezu

  financijski ispratit komplet izgradnju npr. kompleksa luksuznih vila ili sličnih sadržaja

  namijenjenih daljnjoj prodaji,

8. planirani rok dovršetka projekta Investitora.

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

V. U slučaju da Ponuditelj – Investitor odabere varijantu plaćanja b) ili c) a ima namjeru graditi sadržaje predviđene prostorno planskom   dokumentacijom Općine Primošten,    posebnom će Odlukom Općinskog vijeća Općine Primošten odabranom ponuditelju -budućem  Kupcu:

-danom sklapanja Ugovora predati u posjed nekretnine u svom vlasništvu koje su predmet prodaje po ovom natječaju;

-odobriti odgodu plaćanja svih davanja prema Općini Primošten uključujući i odgodu plaćanja komunalnog doprinosa kao i vratiti uplaćenu jamčevinu na eventualan zahtjev ponuditelja – budućeg Kupca, sve naprijed pobrojano do dana prodaje ili davanja u zakup ponuđenih i prihvaćenih  sadržaja od predstavničkog tijela općine radi njihove brže realizacije  izgradnje sadržaja,  sve pobrojano do dana prodaje ili davanja u zakup spomenutih sadržaja.

VI. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

VII. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10 % ukupne početne kupoprodajne cijene pojedinačne predmetne nekretnine koja odgovara iznosu od 622.932,00  kuna (slovima: šestodvadesetdvijetisućedevetstotridesetdvijekune). Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na žiro račun HR6223600001835700004 po modelu 68 s pozivom na broj 7706–OIB, s naznakom ‘NE OTVARAJ; Za natječaj za prodaju nekretnine’. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade sukladno uvjetima ovog natječaja dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

VIII. Rok za ponudu je 60  dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama zaključno do četrnaest (14.00) sati.

IX. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom

‘NE OTVARAJ; Natječaj za prodaju nekretnine  kod Aurore’, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

X. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi slijedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

 

XI.Mogućnost uvida u novoformiranu nekretninu u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 14.00 sati, uz prethodan dogovor na telefon 022/571–901.

 

XII. Kriterij za odabir je:

Sukladno ponuđenom načinu plaćanja  varijante a) kod plaćanja odjedanput primjenjuju se kriteriji iz točke 14.c).ovog natječaja izuzev odgode  plaćanja i obročnog plaćanja;

Sukladno ponuđenom načinu plaćanja  varijante b) kod plaćanja na obroke primjenjuju se kriteriji iz točke 14.c).ovog natječaja;

Sukladno ponuđenom načinu plaćanja  varijante c) kod plaćanja s odgodom kriterij odabira čine kumulativno ispunjeni svi naprijed pobrojani uvjeti kako u nastavku slijedi :

– ponuđena najviša cijena po m² odnosno ukupna cijena,

– ponuđeni način plaćanja,

– ponuđeni rok odgode plaćanja,

– ponuđeni predmet  investiranja Ponuditelja,

– ponuđeni rok realizacije projekta Investitora.

 

XIII. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja radnim danom od 9.00 do 14.00 sati.

 

XIV. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru Općinskog vijeća Općine Primošten, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju da se temeljem ovog natječaja sklopi Ugovor o prodaji nekretnina s plaćanjem

Odjednom / varijanta plaćanja -a /sklopit će se Ugovor o kupoprodaji,  ovjeren kod Javnog bilježnika.

U slučaju da se temeljem ovog natječaja sklopi Ugovor o prodaji nekretnina s plaćanjem

u obrocima / varijanta plaćanja -b /sklopit će se Ugovor o kupoprodaji,  solemniziran kod Javnog bilježnika  kojim se jamči sigurnost svim ugovornim stranama.

U slučaju da se temeljem ovog natječaja sklopi Ugovor o prodaji nekretnina s odgodom plaćanja  / varijanta plaćanja -c /sklopit će se Ugovor o kupoprodaji s odgodom plaćanja,  solemniziran kod Javnog bilježnika  kojim se jamči sigurnost svim ugovornim stranama.

 

XV. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti:

a) odjednom pri samom sklapanju Ugovora o kupoprodaji  ili

b) u obrocima po prijedlogu Ponuditelja ili

c) s odgodom plaćanja na rok po prijedlogu ponuditelja,

sve sukladno Oduci o odabiru Općinskog vijeća Općine Primošten u kojoj će biti sadržana  izričita suglasnost i ovlaštenje Načelniku za sklapanje konkretnog  Ugovora o kupoprodaji.

XVI. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XVII. Dodatne informacije: Sve ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon 022/571-904 ili e-mail: [email protected].

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                   Stipe Petrina

 Izvor: Općina Primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 18 kolovoza, 2014 11:13