JAVNI NATJEČAJ: Traži se novi direktor komunalnog poduzeća BUCAVAC d.o.o.

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 14 veljače, 2018 16:26

JAVNI NATJEČAJ: Traži se novi direktor komunalnog poduzeća BUCAVAC d.o.o.

Na temelju čl. 12. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Bucavac d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti javnog bilježnika Alise Kale, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-129/15 od dana 03. kolovoza 2015. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 07. veljače 2018. godine br. protokola: 13/18 raspisuje se:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA BUCAVAC D.O.O.,

DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

  1. Za izbor i imenovanje direktora društva za obavljanje komunalnih djelatnosti Bucavac d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i ove:

 

–           VŠS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           VSS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           najmanje 3 godina radnog iskustva u struci (po mogućnosti na rukovodećim poslovima, ali nije uvjet),

–           radne, stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu,

–           nekažnjavanost.

Uz navedene uvjete prednosti su:

–           poznavanje jednog stranog jezika,

–           aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacije, Internet, e-mail),

–           vozačka dozvola B kategorije.

 

  1. Uz prijavu (u kojoj moraju naznačiti i kontakt broj ili e-mail) na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 

–           životopis s posebnim naglaskom na radno iskustvo u odgovarajućim poslovima,

–           preslik domovnice ili osobne iskaznice,

–           preslik diplome,

–           preslik radne knjižice (e-radna knjižica),

–           izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trg. društvima (NN br. 111/93, 94/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15).

–           uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 2 mjeseca.

 

  1. Direktor društva prima se na rok od 4 godine od strane Skupštine društva, uz probni rad u od šest mjeseci.

 

  1. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku -„Slobodnoj Dalmaciji“. Inače, oglas će se objaviti još i na oglasnoj ploči komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o. te na internetskim stranicama Općine Primošten, odnosno kom. poduzeća.
  2. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu: Bucavac d.o.o., Sv. Josipa 7, 22202 Primošten „Natječaj za imenovanje direktora“, NE OTVARAJ!

 

  1. O rezultatima natječaja bit će obaviješten odnosno kontaktiran svaki kandidat zasebno.

 

  1. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor, a poziv s točnim danom i satom za obavljanje razgovora bit će vidljiv na internetskim stranicama Općine Primošten ili će se kontaktirati svaki prijavljeni kandidat koji ispunjava formalne uvjete na kontakt broj iz prijave.

 

  1. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Br. protokola: 17/18

 

za SKUPŠTINU DRUŠTVA predsjednik

STIPE PETRINA, načelnik Općine Primošten

 

Izvor:Općina Primošten

PrimostenPlus L.S.
od PrimostenPlus L.S. 14 veljače, 2018 16:26