JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA SAVJET MLADIH OPĆINE PRIMOŠTEN

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 27 veljače, 2015 14:32

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA SAVJET MLADIH OPĆINE PRIMOŠTEN

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (« Narodne novine « broj 41/14) temeljem članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Primošten, Klasa: 021-05/15-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-15-1 od dana 13. veljače  2015. godine te članka 33. Statuta Općine Primošten  („ Službeni vjesnik Općine Primošten „ broj: 3/13 i 5/13 )Općinsko vijeće Općine Primošten objavljuje:

 JAVNI POZIV

za  isticanje kandidatura za Savjet mladih Općine Primošten

 

Savjet mladih savjetodavno  je tijelo Općine Primošten koja promiče i zagovara  prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) razini. i osniva se s ciljem sudjelovanja mladih  u odlučivanju o upravljanju  javnim poslovima od interesa i značaja za mlade,  aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Primošten te njihovo informiranje i savjetovanje.

 

Savjet mladih Općine Primošten, uključujući predsjednika i zamjenika neparan je i ima pet (5)članova.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri (3) godine.

 

Opis postupka izbora

Postupak izbora  počinje objavom Javnog poziva  za isticanje kandidature sukladno Zakonu o savjetima mladih („Narodne novine“ 41/14).

Nakon zaprimanja kandidatura  za članove i zamjenike Savjeta mladih, sukladno Odlucio osnivanju i imenovanju Povjerenstva  za provjeru formalnih  uvjeta prijavljenih kandidata za članove i zamjenike Savjeta mladih Općine Primišten, Povjerenstvo obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje popis  važećih kandidatura.

Izvješće i popis važećih kandidatura iz stavka 4. ovog članka objavljuje se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr te službenom glasilu  „ Službenom vjesniku Općine Primošten.

Općinsko vijeće Općine Primošten na prvoj  sjednici  nakon objave iz prethodnog stavka ovog članka raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih kandidatura  za članove i zamjenike  članova Savjeta mladih  tajnim glasovanjem  bira članove i zamjenike  članova Savjeta mladih Općine Primošten

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem  broja ispred pet (5) kandidata koliko ih ima Savjet mladih sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Primošten.

U slučaju da nije moguće  izabrati jednog ili više  kandidata  s jednakim brojem  glasova, glasovanje se ponavlja za izbor  kandidata  do punog broja članova   savjeta mladih  između onih kandidata koji u prvo  krugu  nisu izabrani  jer su imali jednaki broj glasova. Glasovanje se ponavlja  dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Javni poziv  za isticanje  kandidatura mora s objaviti  na mrežnim  stranicama sukladno stavku 2. ovog članka , najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih.

Savjet mladih  mora se konstituirati  izborom predsjednika u roku od 30 dana od dana objave rezultata  izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Općinskog vijeća  Općine Primošten.

Savjet mladih konstituiran je  izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju  Savjeta mladih Općine Primošten dužne su objaviti   na svojim  mrežnim  stranicama.

Predsjednika i zamjenika predsjednika  savjeta  mladih  biraju i razrješuju članovi savjeta mladih  većinom  glasova svih članova.

Ako se u roku od 30 dana od dana objave  rezultata izbora  za članove  savjet mladih ne izabere predsjednika savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Primošten objavit će novi poziv  za izbor članova  i zamjenika  članova savjeta mladih.

 

IV.

 

Pravo predlagati kandidata za članove Savjeta mladih Općine Primošten  imaju:

-udruge  koje su sukladno Statutu ciljno i prema  djelatnostima   opredijeljene za rad s mladima  i za mlade,

-učenička vijeća, studentski zborovi,

-pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u RH i

-neformalne  skupine mladih.

Kada je  predlagatelj neformalna skupina  mladih iz stavka 2. ovog članka, ona mora okupljati najmanje deset(10) mladih.

 

V.

 

Uvjeti  za isticanje kandidature

Pravo biti kandidiran imaju mladi, u smislu ove Odluke o osnivanju Savjeta mladih  a to su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Općine Primošten za koju se osniva Savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih  petnaest (15) do trideset (30) godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za  /člana i zamjenika člana/ Savjeta mladih.

 

 

Prijedlog mora sadržavati :

Ime i prezime kandidata,

– datum i godinu rođenja

– dokaz o prebivalištu  / preslika osobne iskaznice ili Potvrda o prebivalištu /

Prijedlog mora biti ovjeren i  potpisan od strane ovlaštene osobe  – predlagatelja.

Prijedlogu je potrebno obavezno priložiti:

– životopis odnosno motivacijsko pismo / u smislu izjave da dotična osoba prihvaća da bude

kandidirana

– potvrdu o upisu u odgovarajući registra odnosno drugi odgovarajući dokaz o registraciji

predlagatelja, ne stariji od 6 mjeseci

 

Rok za prijavu

Rok za dostavu prijedloga kandidata je 30 (trideset) dana od dana objave   Javnog poziva za isticanja kandidature u „Službenom vjesniku Općine Primošten „.

Osim objave u općinskom službenom glasili Javni poziv objavit će se i na oglasnoj ploči te službenoj stranici općine: www.primosten.hr

 

 

Rok u kojem će biti provedena provjera zadovoljavanja  formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

 

Nakon zaprimanja kandidatura  za članove i zamjenike Savjeta mladih imenovano Povjerenstvo obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata  te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava , sastavlja  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta  te utvrđuje i izrađuje popis  važećih kandidatura.

Izvješće i popis važećih kandidatura objavljuje se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr te službenom glasilu  „ Službenom vjesniku Općine Primošten.

 

Izbor članova te zamjenika članova Savjeta mladih

Općinsko vijeće Općine Primošten na prvoj  sjednici  nakon službene objave Izvješće i popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta  i popis važećih kandidatura  za članove i zamjenike  članova Savjeta mladih  tajnim glasovanjem  bira članove i zamjenike  članova Savjeta mladih Općine Primošten

Glasovanje se obavlja zaokruživanjem  broja ispred  pet (5)kandidata na listiću.

U slučaju da nije moguće  izabrati jednog ili više  kandidata  s jednakim brojem  glasova, glasovanje se ponavlja za izbor  kandidata  do punog broja članova   savjeta mladih  između onih kandidata koji u prvo  krugu  nisu izabrani  jer su imali jednaki broj glasova. Glasovanje se ponavlja  dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.

Savjet mladih  mora se konstituirati  izborom predsjednika u roku od 30 dana od dana objave rezultata  izbora.

Prvu sjednicu Savjeta mladih dužan je sazvati predsjednik Općinskog vijeća  Općine Primošten.

Savjet mladih konstituiran je  izborom predsjednika Savjeta mladih. Obavijest o konstituiranju  Savjeta mladih Općine Primošten objavljuje se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr

Predsjednika i zamjenika predsjednika  savjeta  mladih  biraju i razrješuju članovi savjeta mladih  većinom  glasova svih članova.

Ako se u roku od 30 dana od dana objave  rezultata izbora  za članove  savjet mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Općinsko vijeće Općine Primošten ponovit će Javni poziv  za izbor članova  i zamjenika  članova savjeta mladih.

 

 

Ovaj Javni poziv za isticanje kandidature  objavljuje se na službenoj stranici općine: www.primosten.hr te službenom glasilu  „ Službenom vjesniku Općine Primošten.

 

Klasa: 021-05/15-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-15-2

Primošten, 13. veljače  2015. godine

 

                                    OPĆINSKO VIJEĆE

                                  OPĆINE PRIMOŠTEN                           PREDSJEDNIK

                                                                                                         v.r.Vinko Bolanča

Izvor:Općina Primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 27 veljače, 2015 14:32