Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUP Primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 7 prosinca, 2015 21:00

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUP Primošten

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ broj

153/13), Odluke o dopuni Odluke o izradi 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten ( Službeni vjesnik  Općine Primošten“ broj 4/14) objavljenoj u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 2/15) i članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten dana 27. studenog  2015. godine donosi:

 

 

Z A K LJ U Č A K

o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

za  ponovnu javnu raspravu

  1. Utvrđuje se Prijedlog 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

za ponovnu  javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

  1. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

 

  1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da izvrši objavu ponovne javne

rasprave sukladno članku 96. stavku 3. i 4.  Zakona o prostornom uređenju  („Narodne

novine“broj 153/13) u trajanju od 8 dana.

 

  1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da dostavi posebnu pisanu

obavijest o vremenu održavanja ponovne  javne rasprave, sukladno članku 97. Zakona o

prostornom uređenju („Narodne novine„ broj 153/13).

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku

Općine Primošten“broj 7/15, oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici:

www.primosten.hr

.

 

Klasa: 350-02/14-01/01

Ur.broj: 2182/02-02-15-63

Primošten, 27. studenog 2015. godine

 

                                                                    NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe Petrina       

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 7 prosinca, 2015 21:00