Ministarstvo kulture RH objavljuje: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 25 kolovoza, 2014 11:35

Ministarstvo kulture RH objavljuje: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.

21.7.2014. – Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12, 44/13, 91/13) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu

I.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

II.

U program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se godišnji i trogodišnji programi i projekti:

–  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
–  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
–  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
–  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
–  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
–  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
–  knjižnične djelatnosti;
–  izdavanja knjiga;
–  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
–  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
–  književnih programa u knjižarama;
–  arhivske djelatnosti;
–  muzejsko-galerijske djelatnosti;
–  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
–  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
–  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
–  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
–  međunarodne kulturne suradnje;
–  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
–  nabave informatičke opreme.

Kao posebni natječaji u okviru programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu raspisat će se natječaji za otkup vrijednih knjiga, poticanje književnoga stvaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnoga stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva, program Ruksak (pun) kulture, za izradu dokumentacije za projekte EU fondova, poduzetništvo u kulturi, neprofitne medije i novinarske radove te programe razvojnih istraživanja, evaluacija i edukacija na području kulture i medija.

III.

Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska koje prijavljuju programe/projekte javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti strateški plan ustanove. Strateški su plan dužne dostaviti i strukovne udruge u kulturi koje se prijavljuju za programe/projekte institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi.

Za prijavu trogodišnjih programa/projekata javnih potreba u kulturi svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima dostaviti strateški plan.

Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe/projekte javnih potreba u kulturi dužne su u prilozima dostaviti izvadak iz Registra neprofitnih organizacija.

Predlagatelji programa elektroničkih publikacija prijavljuju izdavanje posebnih programa koje moraju detaljno opisati i terminski definirati.

Uz prijavu programa zaštite i očuvanja arheološke baštine za radove na nepokretnim dobrima obvezno se popunjava priloženi obrazac „Troškovnik arheoloških istraživanja“, a za radove na pokretnim dobrima obrazac „Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini“.

Prijava programa zaštite i očuvanja kulturnoga dobra može se odnositi na: prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.), izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećeg stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat i sl.) te izvođenje radova. Uz prijavu programa zaštite i očuvanja na nepokretnom kulturnom dobru obvezno se ispunjava priloženi obrazac „Troškovnik zaštitnih radova na nepokretnim kulturnim dobrima“ te dostavlja dokaz o vlasništvu na nepokretnom kulturnom dobru (izvadak iz zemljišne knjige).

Za radove na pokretnom kulturnom dobru obavezno se ispunjava obrazac „Troškovnik konzervatorsko-restauratorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima“, odnosno za provođenje programa zaštite i očuvanja nematerijalnog kulturnog dobra također se obvezno ispunjava priloženi obrazac Troškovnika.

Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama, prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica, predlagatelj prijavljuje pojedinačno.

Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti obvezno se popunjava priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 21. srpnja do 19. rujna 2014. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2015. godine. Prijave koje se ne dostave u navedenim rokovima iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednome od naznačenih rokova.

IV.

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Prijavnice popunjene internetski predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheološke baštine, koje se dostavljaju na adresu nadležnoga konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Rok za podnošenje prijava jest od 21. srpnja do 19. rujna 2014. godine.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu.

Izvor: www.min-kulture.hr

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 25 kolovoza, 2014 11:35