Napokon red na primoštenskim ulicama ?! – Odluka o nadzoru korištenja javne površine

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 19 siječnja, 2015 18:25

Napokon red na primoštenskim ulicama ?! – Odluka o nadzoru korištenja javne površine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten „broj 3/13 i 5/13), članka 114.Odluke o komunalnom redu  („ Službeni vjesnik Općine Primošten „broj 13/09 i 3/13) i  članka 3 .Odluke o davanju na korištenju javne površine («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 7/09 i 6/11) Načelnik Općine Primošten dana 15. siječnja 2015. godine donosi

                                                                          ODLUKU

                            o nadzoru korištenja  javnih površina u Primoštenu

 

  1. Načelnik Općine Primošten donosi Odluku o nadzoru korištenja javnih površina u

Primoštenu tijekom cijele godine bez razlike u postupanju da li se radi o korištenju javne

Površine tijekom cijele godine ili korištenju na kraći vremenski period.

  1. Sukladno općim aktima Općine Primošten koji su na snazi i utvrđenom u točki 1. ove

Odluke, Komunalni redar obvezan je kontinuirano provoditi nadzor korištenja javnih

površina u Primoštenu.

  1. U obavljanju nadzora, Komunalni redar u  slučaju počinjenja bilo kojeg vida prekršaja

Sukladno odredbama  Odluke o komunalnom redu, dužan je:

 a/  bez odgode poduzeti odgovarajuće mjere za koje je ovlašten,

  b/  prekršitelju  na licu mjesta izreći novčanu kaznu u iznosu od 2.000,00 kuna (slovima:

dvije tisuće kuna)i

 c/ donijeti rješenje kojim će odrediti uklanjanje zatečenog predmeta, objekta ili uređaja

koji su postavljeni  bez odobrenja, protivno odobrenju ili suprotno  odredbama

komunalnog reda na području Općine Primošten.

d/ Ukoliko pravne ili fizičke osobe po obavljenom nadzoru,ne postupe po rješenju

komunalnog redara, kada je to po naravi stvari moguće, komunalni redar može narediti

izvršenje po rješenju  preko trećih osoba i u skladu s posebnim  zakonom  provesti

postupak naplatu troškova od osobe koja je bila dužna  postupiti po rješenju.

  1. Pod predmetima iz točke 3.ove Odluke podrazumijevaju se svi predmeti koje je zabranjeno

bacati, odlagati ili ispuštati na javnu površinu  a kojima se narušavaju red ili čistoća na

javnoj površini.

  1. Pod objektima iz točke 3.ove Odluke podrazumijevaju se bilo kakve vrste: panoa, stalaka,

reklama, stolova, klupa, štandova, štekata ili tome sličnih objekata.

  1. Pod uređajima iz točke 3. ove Odluke podrazumijevaju se bilo kakve vrste aparata, škrinja

i tome sličnih uređaja.

  1. Redovito mjesečno Izvješće o  obavljenom  nadzoru Komunalni redar podnosi

Načelniku u pismenom obliku a najkasnije do 5.tekućem mjesecu za prethodni mjesec

u kojem je proveden predmetni nadzor.

  1. Svrha donošenja ove Odluke je neodgodivo stvaranja reda na javnim  površinama u

Primoštenu.

  1. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa:363-01/15-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-15-1

Primošten, 15. siječnja 2015. godine. 

 

                                                            NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN 

                                                                               Stipe Petrina

 

Izvor: općina Primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 19 siječnja, 2015 18:25