ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U 2015.GODINI

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 26 veljače, 2015 14:22

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA KORIŠTENJE JAVNE POVRŠINE U 2015.GODINI

Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 te istoimene Odluke Klasa: Klasa: 363-01/11-01/16; Ur.broj: 2182/02-01-15-2/6 od dana 13. veljače  2015. godine ) Načelnik Općine Primošten dana 24.veljače 2015. godine donosi:

 

 

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA 

 O DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH POVRŠINA ZA 2015. GODINU

 

  1.   Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina

otvoren je  od dana 02. ožujka / ponedjeljak/ 2015. godine koji traje do 16. ožujka

    /ponedjeljak/ 2015. godine  s mogućnošću dodatnog produljenja roka za

dostavu ponuda po ukazanoj potrebi.

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine

Primošten“

     

      Klasa: 372-05/15-01/1

      Ur.broj: 2182/02-02-15-2

      Primošten, 24.veljače 2015. godine

 

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                   v.r. Stipe Petrina        

Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije« broj 7/09 i 6/11) i članka 33. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Općine Primošten« broj 3/13 i 5/13) Općinsko vijeće Općine Primošten nasvojoj10. sjednici održanoj dana 13. veljače 2015. godine donosi:

 

ODLUKA O VI. IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ODLUKE O NAKNADI ZA KORIŠTENJE  JAVNE POVRŠINE 

Članak 1.

 

 

U Odluci o naknadama za korištenje javne površine („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 4/11 i 6/11 te „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/12, 3/12, 5/13 i 1/14) mijenja se članak 6. na način da isti glasi:

 

Obračun   naknade      za  korištenje   štekata       vrši   se   mjesečno   ,   a  plaća   se   po    1m2  za:

a)  predsezonu   / razdoblje   od    01.   travnja   do  31.   svibnja /  u  iznosu  od 45,15 kuna,

b)  sezonu          / razdoblje   od  01. lipnja   do   31.  kolovoza  /    u  iznosu  od 144, 51kuna,

c)  podsezonu     / razdoblje  od    01.   rujna   do 30.   rujna    /       u iznosu  od   45,15   kuna,

d)  ostalo  razdoblje tijekom  godine  /od 01.listopada do 31.ožujka/u  iznosu od  22,58   kuna.

Članak 2.

 

Mijenja se dosadašnji članak 8. koji  sada treba da  glasi:

 

„ Naknada za postavljanje kiosk po 1m2 zauzete javne površine iznosi 121,00 kunu.“

 

grgo

Jedan od ljepših i simpatičnijih štandova, odnosno montažnih barova u ljetnoj sezoni u Primoštenu

 

Članak 3.

 

Mijenja se dosadašnji članak 9. koji  sada treba da  glasi:

 

„Početna naknada za postavljanje štandova na javnim površinama iznosi za:

 

I štand za prodaju školjki i nakita                                       10.823,45kn

II štand za prodaju robe široke potrošnje                          39.754,55kn

/osim prehrambenih/

III aparat za kokice                                                             10.823,45kn

IV aparat za kukuruz                                                            8.107,00kn

V aparat za sladoled, škrinja za sladoled ,

šećernu vunu                                                                    5.420,80kn

VI aparat za palaćinke                                                       10.823,45kn

VII vrtuljak za razglednice                                                4.144,25kn

VIII štand za prodaju suvenira

i eteričnih ulja                                                              10.823,45kn

IX štand za oglašavanje izleta                                             2.952,40kn

X štand za prodaju knjiga                                                    7.381,00kn

XI štand za tisak i prodaju majica                                       10.823,45kn

XII mjesto za izradu portreta                                              4.332,90 kn

XIII štand-pano za prodaju slika                                         10.823,45kn

XIV mjesto za graviranje i tetovažu                                   1 0.823,45kn

XV štand za prodaju ručnih radova                                   .  5.414,75kn

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten„ a primjenjuje se od 01. ožujka 2015. godine.

 

Klasa: 363-01/11-01/16

Ur.broj: 2182/02-01-15-2/6

Primošten, 13. veljače  2015. godine

 

                          OPĆINSKO VIJEĆE

                        OPĆINE PRIMOŠTEN                      PREDSJEDNIK

                                                                                       v.r. Vinko Bolanča

 Općina Primošten

Zahtjev za korištenje javne površine

-ovdje-

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 26 veljače, 2015 14:22