Zadnji dan za prijavu učitelj / ica fizike

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 18 veljače, 2019 18:56

Zadnji dan za prijavu učitelj / ica fizike

Osnovna škola Primošten Splitska 14 22202 PRIMOŠTEN

Klasa: 112-02/19-01/01 Urbroj: 2182/1-12/1-12/19-01

Primošten, 12. veljače 2019. godine

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., ispravak 90/11., 5/12., 16/12. i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. ) Osnovna škola Primošten, Splitska 14, 22202 Primošten, raspisuje

N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta 1. Učitelj/ica fizike – 1 izvršitelj/ica, na nepuno (8 sati ukupno tjedno) neodređeno vrijeme

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., ispravak 90/11., 5/12., 16/12. i 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19.) Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: – životopis – presliku diplome, – presliku domovnice, – uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci Izabrani kandidati će, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti školi sve dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici. Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu, pravovremenu i potpisanu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima te koja ispunjava uvjete iz natječaja. Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i njihovih obitelji dostupne na poveznici internetske stranice Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKA ZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf U skladu sa uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17). O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku. Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

Osnovna škola Primošten Splitska 14 22202 Primošten S naznakom „za natječaj – učitelj fizike“ Ravnatelj: dr. sc. Nedjeljko Marinov

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 18 veljače, 2019 18:56