NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Primošten

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 17 veljače, 2016 18:31

NATJEČAJ za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice Općine Primošten

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE

    DIREKTORA /ICE TURISTIČKOG UREDA

 TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE PRIMOŠTEN

 

  1. veljače 2016.godine.

 

temeljem odredbi članka 17.točke 6.Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog

turizma (NN 152/08), članka 53, stavak 1.,2.,3. Statuta Turističke zajednice Općine Primošten

(Službeni vjesnik broj 9,od 03.kolovoza 2010.) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Primošten od 25.01.2016. godine,Turtističko vijeće Turističke zajednice

Općine Primošten raspisuje,

 

                                                                     NATJEČAJ

     za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Primošten   

 

Sukladno članku 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promocanju hrvatskog turizma (NN br.152/08) i članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni

u turističkom uredu turističke zajednice općine,grada,županije i Glavnom uredu Hrvatske

turističke zajednice (NN 42/14 i 114/14,kandidat za direktora/icu mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni

  studij (magistar/magistra) turističkog ili pravnog smjera odnosno društvenog smjera (VSS),

–  najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima u struci

–  izrada prijedloga rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,

–  izrada prijedloga rada za petogodišnje razdoblje

–  znanje dva svjetska jezika, od toga aktivno engleski,

–  položen stručni ispit,

–  poznavanje rada na osobnom računalu

–  da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nema izrečenu mjeru

  sigurnosti ili zaštitnu mjeru zabrane obavljanja poslova iz područja turizma dok traje mjera.

  (potvrda o nekažnjavanju odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak),

–  preporuka ranijeg poslodavca

 

 

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 15 dana od objave

Natječaja  u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje-područni ured Šibenik,Trogir,Split i na

službenoj stranici TZ općine Primošten.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu:Turistička zajednica

općine Primošten,Turističko vijeće,Trg biskupa J.Arnerića 2, 22 202 Primošten s naznakom

„Ne otvarati-Natječaj za direktora/icu“

 

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata,adresu,broj telefona-mobitela i e-mail adresu,

naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj,specifikaciju priloga (dokaza) uz

prijavu te potpis kandidata.

 

 

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

 

  *  životopis,

  

  *  preslika osobne iskaznice,

 

  *  dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj   

      stručnoj spremi),

  *  dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima

      evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS),

 

 *  prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje i petogodišnje razdoblje,

 

 *  preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom

     znanju engleskog jezika,

 

 *  perslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima

     položen ispit) ili izjavu izjavu da ga nije dužan polagati (napomena : u skladu s člankom

  1. stavkom 5. i 6. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma,

     direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema   

     položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku

     od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu       

     spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi)

 

 *  potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu,

 

 * izvod iz kaznene evidencije,u izvorniku,kojim se dokazuje da kandidatu nije pravomočnom

    sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera

    zabrane obavljanja poslova iz područja turizma,dok ta mjera traje, ne stariji od 6 mjeseci.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se rzmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana

donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice

općine Primošten.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice općine Primošten zadržava pravo ne izvršiti izbor

direktora/ice po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

 

                                                                            Turističko vijeće

                                                                    Turističke zajednice općine Primošten

 

Oglašeno/dostavljeno:

     – Područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Šibenik,Trogir.Split,

     – Objava na internet stranici TZ Primošten

     – Pismohrana,ovdje   

 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 17 veljače, 2016 18:31