Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na brdu “Gaj”

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 10 kolovoza, 2018 18:44

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora na brdu “Gaj”

Na temelju čl. 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11 i 64/15, dalje: Zakon), čl. 9. st. 1. toč. 2. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten “Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 38/09, dalje: Odluka i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14, 1/16, 5/16 i 2/18), Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora suvenirnice i caffe bara na vrhu brda „Gaj“ („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/18), te čl. 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/18 i 2/18), Općina Primošten po Načelniku, dana 24. srpnja 2018. godine, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup posl. prostora u vlasništvu Općine Primošten

 

 1. PREDMET ZAKUPA:

            Uređeni, nenamješteni poslovni prostori (2) položeni na čest. zem. 4189/305 i 4189/306 k.o. Primošten, predio – brdo „Gaj“, i to za sljedeću namjenu:

 1. ugostiteljski objekt/caffe bar (površine11,60 m2) i za
 2. suvenirnicu(površine 8,11 m2).
 3. NAMJENA PROSTORA:

            Namjena posl. prostora je obavljanje uslužne – ugostiteljske djelatnosti (caffe bar), odnosno djelatnosti trgovine na malo (suvenirnica).

III.       ZAJEDNIČKI UREĐAJI I PROSTORIJE:

            Posl. prostori nemaju zajedničke uređaje i prostorije. Radi se o odvojenim prostorima koji imaju odvojeni zajednički sanitarni čvorbriga i održavanje kojih padaju na trošak Zakupnika.

 1. ZAKUPNINA:

            Visina početnog iznosa mjesečne zakupnine za 1 metar četvorni iznosi: 12 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB (u cijenu nije uračunat PDV), a kojiiznos je određen Procjenom ovlaštenog sudskog vještaka za građevinarstvo,Matka Drinković, dipl. ing. građ., od dana 09. srpnja 2018. godine.

Ukupni početni iznos zakupnine za svaki posl. prostor zasebno – 139,20 EUR ili 97,32 EUR, odnosno za oba posl. prostora – 236,52 EUR,sve u kunskoj protuvrijednosti na dan isplate po srednjem tečaju HNB, uvećan za iznos PDV-a, uplaćuje se na IBAN Općine Primošten: HR3924070001835700004-OTP banka d.d. Zadar, poziv na broj: HR 68 7722-OIB Zakupnika, mjesečno unaprijed i to najkasnije do 5. u mjesecu.

 1. REŽIJSKI TROŠKOVI I TROŠKOVI ODRŽAVANJA:

            Režijske troškove (za utrošak struje, vode, odvoza smeća i sl.) i troškove redovitog održavanja, dužan je plaćati Zakupnik.

Trošak uređivanja i održavanja okoliša oko posl. prostora pada na trošak Zakupnika.

 1. VRIJEME NA KOJE SE POSL. PROSTORI DAJU U ZAKUPI OPREMLJENOST:

            Posl. prostori daju se u zakup na razdoblje pet (5) godina.

Opremanje posl. prostora za rad obveza je Zakupnika.

Eventualna ulaganja u adaptaciju i prilagodbu posl. prostora moguće je isključivo uz prethodnu suglasnost Općine.

VII.      MJERILA ZA OCJENU PONUDE:

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine za oba posl. prostora.

VIII.    POPIS DOKUMENTACIJE KOJA SE PRILAŽE UZ PONUDU:

U natječajnom postupku ponuditelj je dužan zadovoljiti uvjete pravne i financijsko-gospodarske sigurnosti, i to: dostavom izvatka iz odgovarajućeg registra ili ispravom kojom se dopušta obavljanje djelatnosti te dostavom podataka o bonitetu i solventnosti (BON1 i BON2) ne stariji od 30 dana od dana dostave, potvrdom o ne(dugovanju) prema Općini Primošten i prema Republici Hrvatskoj (osim ako je sukladno posebnim propisima određena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja).

Uz pismenu prijavu (popunjeni obrazac) za sudjelovanje u natječaju, iz koje mora biti vidljivo: ime, naziv, prebivalište, sjedište, OIB, MB, broj tekućeg ili žiro-računa zbog povrata jamčevine te ponuđeni iznos jedinične zakupnine po m2, odnosno ukupni iznos zakupnine, osim pobrojane dokumentacije, treba priložiti i:

 • Preslik osobne iskaznice ili preslik isprave o upisu u odgovarajući registar iz kojeg je razvidna činjenica da je prijavitelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti (vidi namjenu pod II.),
 • Ovjeren preslik dokumentacije kojom se dokazuje svojstvo osobe iz čl. 36. Odluke
 • Dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu
 1. ROK U KOJEM SE MOŽE PODNIJETI PISANA PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU:

Natječaj se provodi na temelju pisanih ponuda dostavljenih poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj“ – poslovni prostori (brdo „Gaj“)“

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

 1. VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PISANIH PONUDA:

            Po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. 3. dan po isteku roka za podnošenje ponuda (u slučaju blagdana, praznika ili neradnog dana, na prvi idući radni dan), Povjerenstvo za pristigle ponude u Uredu Načelnika Općine u 12:00 sati, ponude će otvarati redoslijedom njihova zaprimanja.

 1. JAMČEVINA:

Sudionici u nadmetanju dužni su položiti tijekom trajanja natječaja jamčevinu u svoti od 10% vrijednosti početnog iznosa zakupnine, i to na IBAN račun Općine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu odnosno ne preuzme poslovne prostore u roku od 15 dana od provedenog natječaja, iznos jamčevine neće biti vraćen.

XII.      DAN I SAT KADA SE MOGU PREGLEDATI POSL. PROSTORI:

            Poslovni prostori mogu se pregledati tijekom natječaja, radnim danom od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na 022/571-901.

XIII.    NATJECATELJ U ODNOSU NA OBVEZE PREMA OPĆINI PRIMOŠTEN:

            Neće se razmatrati ponude natjecatelja koji ne ispunjava obveze prema Općini Primošten i RH.

XIV.    ROK ZA SKLAPANJE UGOVORA I PREUZIMANJEPOSL. PROSTORA:

            Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 15 dana od provedenog natječaja preuzeti posl. prostore i sklopiti Ugovor o zakupu pristupom u prostorije Općine Primošten. Ako ne postupi po navedenom, smatrat će se da je odustao od ugovora o zakupu.

 1. PREUZIMANJE POSL. PROSTORA I NJIHOVO UREĐENJE:

Zakupnik preuzima poslovne prostore prema viđenom stanju, te će ga urediti i privesti ugovorenoj namjeni o vlastitom trošku.

XVI.    POSEBNE ODREDBE:

Ako u natječaju sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na natječaju osobe iz čl. 36. Odluke, imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu posl. prostora osim kada raniji zakupnik koji sudjeluje i udovoljava uvjetima natječaja prihvati iznos zakupnine, koji u tom slučaju ima pravo na sklapanje ugovora.

Napomena: Sve detaljnije upute mogu se tijekom trajanja natječaja saznati/preuzeti u Pravnoj službi Općine Primošten.

XVII.   PONIŠTENJE NATJEČAJA:

Poništiti natječaj ima pravo raspisivač bez posebnog obrazloženja u svako doba.

 

Općina Primošten

Izvor: Primosten.hr

 

 

 

 

 

 

PrimoštenPlus I.P.
od PrimoštenPlus I.P. 10 kolovoza, 2018 18:44
Napišite komentar

Nema komentara

Još nema komentara!

Napišite komentar! Na ovom članku još uvijek nema komentara, ali vi možete biti prvi.

Napišite komentar
Pogledajte komentare

Napišite komentar

Email adresa neće biti objavljena
Obavezna polja su označena*